Goedkope advocaat rotterdam

Wij staan u terzijde

beloofd


scroll naar beneden

Arbeidsrecht

Created with Sketch.

Advocatenkantoor EwaldBorgman® is gespecialiseerd in arbeidsrecht in brede zin. Wij werken voor kleine en middelgrote ondernemingen en instellingen in het hele land. Ook treden wij op voor werknemers, waaronder statutair directeuren. Wij hebben uitgebreide kennis in huis om al uw vragen op arbeidsrechtelijk gebied snel en deskundig te beantwoorden, u daarover te adviseren en u bij te staan in onderhandelingen of procedures. 

Advocatenkantoor EwaldBorgman® kan op het gebied van arbeidsrecht onder meer het volgende voor u betekenen:

✅ opstellen en beoordelen van arbeidsovereenkomsten, waaronder overeenkomsten betreffende flexibele arbeidsrelaties (o.a. oproepcontracten, thuiswerk- en freelance overeenkomsten);
✅ opstellen en beoordelen van arbeidsvoorwaarden en reglementen;
✅ opstellen en beoordelen van (non)concurrentie- en relatiebedingen;
✅ adviseren betreffende medezeggenschap;
✅ voeren van arbeidsrechtelijke procedures (o.a. ontbindingsprocedures, 
    ontslagprocedures, instellen loonvorderingen en kortgedingprocedures);
✅ adviseren over reorganisaties en het opstellen van een sociaal plan;
✅ adviseren over arbeidsrechtelijke aspecten bij overgang van ondernemingen;
✅ etc.
 

Als u een vraag heeft over het arbeidsrecht, aarzel dan niet om ons telefonisch of per e-mail te contacteren. U kunt uw zaak ook eenvoudig online aanmelden, wij helpen u dan dezelfde dag. 

Huurrecht

Created with Sketch.

Het huurrecht is voor Advocatenkantoor EwaldBorgman® dagelijkse praktijk. Wij  behartigen de belangen van woningcorporaties, vastgoedmaatschappijen, particuliere verhuurders en huurders.

Zowel ten aanzien van de verhuur van bedrijfsruimte als de verhuur van woonruimte zijn de rechten en plichten van verhuurders en huurders uitgebreid geregeld in een grote hoeveelheid aan wettelijke bepalingen. Hoe die regels in de praktijk moeten worden toegepast, is uitgewerkt in uitvoerige rechtspraak.

Advocatenkantoor EwaldBorgman® wijst u de weg, adviseert u ten aanzien van al uw huurrechtelijke vraagstukken en voert waar nodig de procedure bij de kantonrechter of de huurcommissie. Daarbij gaat het ondermeer om:

✅ opstellen huurcontracten en – voorwaarden;
✅ beëindiging van huurcontracten;
✅ incasso van huurpenningen;
✅ ontruimingsprocedures bij bijv. overlast of wanbetaling;
✅ indeplaatsstelling;
✅ etc.

Als u een vraag heeft over het huurrecht, aarzel dan niet om ons telefonisch of per e-mail te contacteren. U kunt uw zaak ook eenvoudig online aanmelden, wij helpen u dan dezelfde dag. 

Incasso

Created with Sketch.

Advocatenkantoor EwaldBorgman® heeft een uitgebreide incassopraktijk. Daarbij werken wij nauw samen met gerenommeerde deurwaarderskantoren. Wij kennen de incassopraktijk van binnenuit en zijn daardoor in staat slagvaardig en effectief te incasseren.

Voor gerechtelijke procedures over geldvorderingen hoger dan € 25.000,00 is de inschakeling van een advocaat bovendien wettelijk vereist. Datzelfde geldt voor het geval dat u tot zekerheid van uw vordering conservatoir beslag wilt leggen op vermogensbestanddelen van uw debiteur, maar ook als u bijvoorbeeld het faillissement van uw debiteur wilt aanvragen.

Advocatenkantoor EwaldBorgman® stelt haar jarenlange incasso-ervaring ook graag ten dienste van uw openstaande geldvorderingen. Daarbij gaat het ondermeer om:

✅ versturen van sommatiebrieven;
✅ treffen van en toezien op betalingsregelingen;
✅ voeren van incassoprocedures;
✅ doen leggen van conservatoir beslag;
✅ aanvragen van faillissement;
✅ etc.

Als u een vraag heeft over het incassorecht, aarzel dan niet om ons telefonisch of per e-mail te contacteren. U kunt uw zaak ook eenvoudig online aanmelden, wij helpen u dan dezelfde dag. 

Ondernemingsrecht

Created with Sketch.

Advocatenkantoor EwaldBorgman® heeft jarenlange ervaring en uitgebreide deskundigheid in het verlenen van juridische diensten aan ondernemingen, instellingen en natuurlijke personen bij de organisatie en uitoefening van bedrijfsmatige economische activiteiten.


Bij de uitoefening van bedrijfsactiviteiten worden ondernemers geconfronteerd met vele andere rechtsgebieden, waaronder vervoersrecht, verzekeringsrecht, het recht met betrekking tot betaling, waardepapieren, intellectuele eigendomsrechten en insolventierecht. Daarnaast speelt het algemeen verbintenissenrecht in het dagelijks leven van ondernemers doorlopend een grote rol. Tenslotte neemt de invloed van nationale en Europese publiekrechtelijke regelgeving alsmaar toe, onder andere op het gebied van het mededingingsrecht.

Advocatenkantoor EwaldBorgman® kan u snel en grondig adviseren en zo nodig bijstaan in gerechtelijke of arbitrale procedures. Daarbij gaat het ondermeer om:

✅ opstellen van vennootschapsrechtelijke contracten;
✅ adviseren over de juridische (re)organisatie van de onderneming en vennootschap-
    structuren;
✅ opstellen en beoordelen aandeelhoudersovereenkomsten;
✅ adviseren over koop en verkoop van de onderneming of activa/passiva, fusies, overnames en verzelfstandigingen;
✅ adviseren over geschillen tussen aandeelhouders;
✅ adviseren over bestuurdersaansprakelijkheid;
✅ adviseren over de Wet op de Ondernemingsraden;
✅ etc.

Als u een vraag heeft over het ondernemingsrecht, aarzel dan niet om ons telefonisch of per e-mail te contacteren. U kunt uw zaak ook eenvoudig online aanmelden, wij helpen u dan dezelfde dag. 

Economisch Strafrecht

Created with Sketch.

In het geval  u als ondernemer te maken krijgt met politie of justitie, is het goed te weten dat Advocatenkantoor EwaldBorgman® ook expertise in huis heeft op het gebied van het economisch strafrecht.

Daarbij kunt u als bedrijf slachtoffer maar ook verdachte zijn van een misdrijf.

Ondernemers zijn zich vaak niet bewust van de voor hun onderneming geldende specifieke bepalingen uit het economische strafrecht. Het overtreden daarvan kan forse strafrechtelijke, en daarmee ook bedrijfseconomische consequenties hebben. Ook kunt u als ondernemer worden geconfronteerd met materiële- of reputatieschade door werknemers die een misdrijf plegen.

Slachtoffers kunnen de door hen geleden schade niet alleen in een civiele procedure maar ook in een stafproces vorderen, via een vordering benadeelde partij. Het is van belang om daarbij te voldoen aan alle vereisten en voorschriften. Anders loopt u het risico dat u niet ontvankelijk wordt verklaard in de vordering of dat deze wordt afgewezen. U kunt u bij het indien van een vordering benadeelde partij laten bijstaan door een advocaat.

Als slachtoffer heeft u tijdens een strafzitting spreekrecht. Ook daarin kunt u zich laten bijstaan door een advocaat.

Wanneer u met politie en justitie in aanraking komt is tijdige inschakeling van een advocaat van groot belang, om uw belangen optimaal te kunnen behartigen, de schade voor u of voor uw onderneming zoveel mogelijk te beperken of u terzijde te staan bij eventuele strafrechtelijke vervolging.

Advocatenkantoor EwaldBorgman® neemt deel aan de strafpiketregeling.

Onze jarenlange ervaring en regelmatige bijscholing stellen ons in staat om u ook als advocaat in (economische) strafzaken vakkundig terzijde te staan.

Verbintenissenrecht

Created with Sketch.

Het verbintenissenrecht is een breed rechtsgebied waar u als ondernemer mee te maken heeft. Elke overeenkomst die tussen twee partijen wordt gesloten geeft over en weer rechten en plichten, die vervolgens al of niet worden nagekomen. Ook zijn er rechten en plichten die rechtstreeks uit de wet voortvloeien, zoals uit hoofde van een onrechtmatige daad.

Advocatenkantoor EwaldBorgman® is thuis in de wet- en regelgeving die ook uw rechten en plichten bepalen. Wij hebben de expertise in huis om u daarover in brede zin te kunnen adviseren en zo nodig voor u te procederen. Daarbij gaat het ondermeer om:

✅ opstellen of beoordelen van contracten;
✅ opstellen of beoordelen van algemene voorwaarden;
✅ adviseren bij niet-nakoming van contracten;
✅ adviseren bij contract- of schuldoverneming;
✅ voeren van procedures tot nakoming of ontbinding van contracten;
✅ adviseren terzake van aansprakelijkheid;
✅ vorderen van schadevergoedingen of het voeren van verweer tegen schadeclaims;
✅ etc.

Als u een vraag heeft over het verbintenissenrecht, aarzel dan niet om ons telefonisch of per e-mail te contacteren. U kunt uw zaak ook eenvoudig online aanmelden, wij helpen u dan dezelfde dag.