Privacybeleid & Algemene Voorwaarden

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse service van Google Inc. ("Google"). Google Analytics maakt gebruik van zogenaamde "cookies" (tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst) om zo het gebruik van de website te kunnen analyseren. De door de cookies gegenereerde informatie over uw gebruik van deze website wordt overgebracht naar een server van Google in de Verenigde Staten en daar opgeslagen. 


In het geval dat het IP-adres op deze website wordt geanonimiseerd, wordt uw IP-adres in de lidstaten van de Europese Unie of in andere verdragsstaten van het Akkoord over de Europese Economische Ruimte door Google eerst verkort. Alleen in buitengewone gevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de Verenigde Staten overgebracht en daar verkort. In opdracht van de beheerder van deze website zal Google deze informatie gebruiken om te evalueren hoe de website wordt gebruikt, om rapporten over de activiteiten op de website op te stellen en om andere diensten aan te bieden met betrekking tot het gebruik van de website en het internet. De in het kader van Google Analytics door uw browser overgebrachte IP-adres wordt niet gecombineerd met andere gegevens van Google. U kunt het opslaan van cookies voorkomen door in uw browser een daarvoor geëigende instelling te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten. Verder kunt u het vastleggen en verwerken van de door de cookies gegenereerde gegevens (inclusief uw IP-adres) voorkomen door via de volgende link de zogenaamde "opt-out browser add-on" te downloaden en installeren: 


Je kan voorkomen dat Google Analytics gegevens verzamelt door je Cookie-instellingen aan te passen.


Meer informatie over de gebruiksvoorwaarden en gegevensbescherming vindt u bij de voorwaarden van Google Analytics of bij het privacy overzicht van Google Analytics. Wij wijzen u erop dat op deze website Google Analytics met de code "gat._anonymizeIp();" is uitgebreid om een anonieme registratie van IP-adressen (zogenaamde IP masking) te garanderen.

Algemene voorwaarden

1. Advocatenkantoor EwaldBorgman® (KvK 73207314) is een zelfstandig gevestigd kantoor waarin de advocaat mr. H.E. Borgman de advocatenpraktijk uitoefent voor eigen rekening en risico;

2. Al de werkzaamheden voor opdrachtgevers worden verricht onder een overeenkomst van opdracht ex artikel 7:400 BW met Advocatenkantoor EwaldBorgman®.

3. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten die opdrachtgevers van Advocatenkantoor EwaldBorgman® aan Advocatenkantoor EwaldBorgman® of aan de werknemers van Advocatenkantoor EwaldBorgman® geven. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende- en vervolgopdrachten. Opdrachtgever wordt in dat geval bekend verondersteld met de onderhavige toepasselijke algemene voorwaarden van Advocatenkantoor EwaldBorgman®. De algemene voorwaarden worden bij de opdrachtbevestiging verstrekt danwel ter kennis gebracht aan opdrachtgever.

4. Toepasselijkheid van het bepaalde in de artikelen 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 BW is uitgesloten.

5. De opdrachtgever is ervan op de hoogte dat de advocaat de door de Orde van Advocaten opgelegde gedragsregels bij de uitoefening van zijn praktijk dient te respecteren. De opdrachtgever aanvaardt de gevolgen die hieruit kunnen voortvloeien.

6. Voor de uitvoering van de opdracht is de opdrachtgever een honorarium, vermeerderd met verschotten, kantoorkosten en omzetbelasting (hoog tarief) verschuldigd. Reiskosten worden aan de cliënt doorberekend door middel van een vast bedrag exclusief BTW per kilometer. De werkzaamheden van de advocaat worden in beginsel verricht op basis van het gehanteerde uurtarief van de advocaat. De advocaat behoudt zich het recht voor het met opdrachtgever overeengekomen honorarium en de kantoorkosten elk jaar bij het begin van het kalenderjaar te indexeren met een in verhouding tot de ontwikkeling van het prijspeil redelijk percentage. Verrichte werkzaamheden zullen in beginsel maandelijks in rekening worden gebracht aan opdrachtgever.

7. Advocatenkantoor EwaldBorgman® zal bij het inschakelen van niet tot zijn organisatie behorende derden de nodige zorgvuldigheid in acht nemen en bij de selectie van deze derden, behoudens voor zover het een in te schakelen procesadvocaat bij een andere rechtbank of deurwaarder betreft, zoveel mogelijk tevoren met de opdrachtgever overleggen. Advocatenkantoor EwaldBorgman® is - onverminderd het hierna in artikel 9 bepaalde - echter voor tekortkomingen van deze derden niet aansprakelijk.

8. De uitvoering van verstrekte opdrachten geschiedt uitsluitend ten behoeve van de opdrachtgever. Derden kunnen aan de inhoud van de verrichte werkzaamheden geen rechten ontlenen.

9. Indien bij de uitvoering van een opdracht van een opdrachtgever zich onverhoopt een gebeurtenis voordoet die tot aansprakelijkheid leidt, wordt die aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag waarop de door Advocatenkantoor EwaldBorgman® afgesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering aanspraak geeft, met inbegrip van het eigen risico dat Advocatenkantoor EwaldBorgman®  in verband met verzekering draagt. Een kopie van de polis en de voorwaarden zijn op verzoek verkrijgbaar. Indien en voor zover om welke reden dan ook krachtens bedoelde beroepsaansprakelijkheidsverzekering geen uitkering plaatsvindt, is de hiervoor bedoelde aansprakelijkheid beperkt tot een bedrag van maximaal € 5.000,00 of, indien het door Advocatenkantoor EwaldBorgman® in rekening gebrachte honorarium in de betreffende zaak hoger is, maximaal tot het bedrag van het honorarium.
 
10. De opdrachtgever vrijwaart Advocatenkantoor EwaldBorgman® voor aanspraken van derden die op enigerlei wijze uit de (wijze van) uitvoering van de opdracht zouden voortvloeien.

11. Advocatenkantoor EwaldBorgman® is steeds gerechtigd van de opdrachtgever een voorschot te verlangen ter dekking van honorarium, kantoorkosten en/of verschotten van derden. Indien de opdrachtgever nalaat het voorschot te betalen, heeft de advocaat het recht de uitvoering van de opdracht op te schorten. Advocatenkantoor EwaldBorgman® heeft het recht om een voorschot te verrekenen met de laatste declaratie in de zaak.

12. Betaling van declaraties dient zonder aftrek, korting of schuldverrekening te geschieden binnen 14 dagen na de op de declaratie vermelde datum. Bij overschrijding van de betalingstermijn is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim en is een vertragingsrente, bij particulieren gelijk aan de wettelijke rente en bij ondernemers gelijk aan de wettelijke handelsrente, verschuldigd.

13. Indien Advocatenkantoor EwaldBorgman® invorderingsmaatregelen tegen de in verzuim zijnde opdrachtgever treft, is opdrachtgever buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd. Deze bedragen 15% van de hoofdsom inclusief BTW met een minimum van € 100,- exclusief BTW. Ingeval van een gerechtelijke procedure is opdrachtgever alle daadwerkelijke gemaakte kosten van rechtsbijstand verschuldigd en uitdrukkelijk niet de geliquideerde proceskosten. De ontvangen betalingen strekken eerst in mindering op de gemaakte kosten, vervolgens op de verschenen rente en tenslotte op de hoofdsom;

14. Indien opdrachtgever in verzuim is met de betaling van hetgeen door hem is verschuldigd, heeft de betrokken advocaat naast de mogelijkheid van invorderingsmaatregelen het recht zijn werkzaamheden ten behoeve van opdrachtgever op de schorten. De betrokken advocaat is slechts dan bevoegd van zijn opschortingsrecht gebruik te maken nadat hij opdrachtgever daarvan vooraf op de hoogte heeft gesteld en hem nog een korte termijn heeft gegund om alsnog aan zijn betalingsverplichting te voldoen. De duur van voornoemde korte termijn zal zijn aangepast aan de omstandigheden van het geval. De betrokken advocaat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele schade die opdrachtgever lijdt, welke ontstaat als gevolg van een opschorting van de werkzaamheden als hier bedoeld.

15. Gelden die Advocatenkantoor EwaldBorgman® ten behoeve van opdrachtgever onder zich heeft, worden geplaatst op een bankrekening van de Stichting Beheer Derdengelden Advocatenkantoor EwaldBorgman®. Ter compensatie van de kosten van administratie en beheer van de rekening, wordt over derdengelden als hier bedoeld geen rente vergoed. Voor zover ten gunste van de opdrachtgever gelden worden gestort op de bankrekening van de Stichting Beheer Derdengelden Advocatenkantoor EwaldBorgman® machtigt de opdrachtgever de Stichting om daaruit op opdrachtgever opeisbare vorderingen van Advocatenkantoor EwaldBorgman® te voldoen.

16. Opdrachtgever heeft te allen tijde de bevoegdheid de opdracht door opzegging te beëindigen. Deze opzegging dient schriftelijk te geschieden. Advocatenkantoor EwaldBorgman® heeft de bevoegdheid de opdracht op te zeggen, met inachtneming van een zodanige termijn en op zodanige wijze dat de belangen van opdrachtgever zoveel mogelijk blijven gediend.

17. Alle vorderingsrechten of andere bevoegdheden uit welke hoofde ook jegens  Advocatenkantoor EwaldBorgman®, dan wel een van de advocaten en/of werknemers van het kantoor, ter zake van door dezen verrichte werkzaamheden, vervallen één jaar na het moment waarop de betrokkene bekend werd of redelijkerwijs bekend kon zijn met het bestaan van deze rechten of bevoegdheden.

18. Na het einde van de opdracht worden de in het dossier aanwezige originele stukken op diens verzoek aan opdrachtgever verstrekt. Het dossier wordt gedurende een periode van vijf jaren na het einde van de zaak bewaard en staat tegen vergoeding van de werkelijk te maken kosten door Advocatenkantoor EwaldBorgman® teneinde het dossier uit het archief te lichten, steeds ter beschikking van opdrachtgever.

19. Op de dienstverlening tussen Advocatenkantoor EwaldBorgman®  en opdrachtgever is de Kantoorklachtenregeling van toepassing. Deze regeling zal op verzoek kosteloos worden verstrekt. Daarnaast is het Reglement Geschillencommissie Advocatuur van toepassing. Dit reglement is te raadplegen op: www.degeschillencommissie.nl/media/1880/adv-reglement.pdf.

20. De rechtsverhouding tussen de opdrachtgever en Advocatenkantoor EwaldBorgman® is uitsluitend onderworpen aan het Nederlands recht. Alle geschillen die uit die rechtsverhouding voortvloeien zullen uitsluitend worden beslecht door de bevoegde rechter te Rotterdam.

21. Alle bedingen in deze voorwaarden zijn mede gemaakt ten behoeve van de bij het kantoor werkzame advocaten en andere medewerkers en alle derden die door het kantoor worden ingeschakeld bij de uitvoering van de opdracht.


Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Rechtbank Rotterdam op 03-01-2019.