Goedkope advocaat rotterdam

Toegankelijk voor iedereen

beloofd


scroll naar beneden

Particulier

Created with Sketch.

Advocatenkantoor EwaldBorgman® (KvK 73207314) biedt particulieren rechtshulp op maat, zowel op betalende basis als op basis van gefinancierde rechtsbijstand.

Alle werkzaamheden worden verricht onder overeenkomst van opdracht.  Advocatenkantoor EwaldBorgman® heeft een verzekering tegen beroepsaansprakelijkheid. Aansprakelijkheid is beperkt tot het bedrag waarvoor de verzekering dekking biedt. Ons kantoor heeft een eigen klachtregeling en klachtfunctionaris.

Gratis eerste gesprek

Een eerste oriënterend gesprek van maximaal 30 minuten is gratis (duurt een gesprek langer, dan worden daarvoor wel kosten in rekening gebracht).
Gaat Advocatenkantoor EwaldBorgman® voor u aan de slag, dan worden bij aanvang van de zaak heldere afspraken gemaakt over het tarief en de bijkomende kosten. Alle afspraken worden schriftelijk vastgelegd in een opdrachtbevestiging. Zo worden verrassingen achteraf voorkomen!

Rechtshulp op betalende basis

Voor een prijsopgave kunt u contact met ons opnemen. Advocatenkantoor EwaldBorgman® hanteert scherpe maatwerktarieven. Dat kan zijn een uurtarief of een vaste prijsafspraak. Ons tarief  is afhankelijk van de omstandigheden zoals het financiële belang, de complexiteit of de spoedeisendheid van de zaak en uw draagkracht.
Wij zijn onder omstandigheden bereid ons tarief te matigen, wanneer uw financiële situatie of het belang van de zaak daartoe aanleiding geeft.
Het uurtarief wordt vermeerderd met 21% BTW. De kosten gemoeid met de inzet van derden worden ook aan u in rekening gebracht, zoals de kosten van een deurwaarder en het aan de rechtbank verschuldigde griffierecht.
Afhankelijk van uw polis en de polisvoorwaarden, kunnen wij u ook van dienst zijn op grond van uw rechtsbijstandverzekering.

Gefinancierde rechtshulp

U kunt onder bepaalde voorwaarden in aanmerking komen voor gefinancierde rechtbijstand (een zgn. toevoeging). Hierbij speelt de hoogte van uw belastbaar jaarinkomen en fiscale heffingsvrije vermogen een rol. Indien uw inkomen en vermogen binnen de vastgestelde grenzen vallen behoeft u uitsluitend een eigen bijdrage te betalen. De eigen bijdrage* heeft betrekking op het honorarium van de advocaat. Daarnaast moet u soms rekening houden met kosten van griffierechten, uittrekselkosten, etc. In de tabel hieronder kunt u nagaan of u in aanmerking komt voor gefinancierde rechtsbijstand.

De tabel bevat verschillende categorieën:
- alleenstaanden;
- gehuwden/ samenwonenden/ eenoudergezinnen.

Aan de hand van de juiste categorie en uw inkomen kunt u aflezen welke eigen bijdrage voor u van toepassing is.
Advocatenkantoor EwaldBorgman® vraagt een toevoeging voor u aan bij de Raad voor Rechtsbijstand. De Raad voor Rechtsbijstand kan bij de gemeente GBA gegevens en bij de belastingdienst gegevens over uw inkomen en vermogen in het peiljaar checken (in 2021 is het peiljaar 2019). Wij ontvangen de beslissing op de aanvraag, waarop tevens uw eigen bijdrage vermeld staat.

Wij werken samen met de Raad voor Rechtsbijstand op basis van een High Trust-convenant.

Inkomen en eigen bijdrage (per 01-01-2021)

Klik voor de tabellen op de volgende link:

https://www.rvr.org/nieuws/2018/december/inkomen-vermogen-en-eigen-bijdrage-2019.html

Voor personen- en familierecht zaken gelden afwijkende bijdragen:
(tenzij een verzoek van rechtzoekende om toepassing van de hardheidsclausule door de Raad voor Rechtsbijstand wordt gehonoreerd gelet op de financiële situatie van de rechtzoekende)
 
Klik voor de tabellen op de volgende link:
https://www.rvr.org/nieuws/2018/december/inkomen-vermogen-en-eigen-bijdrage-2019.html
 
Korting op de eigen bijdrage

U kunt een korting van € 55,00 op uw eigen bijdrage krijgen, als u eerst het Juridisch Loket belt (0900 8020) en zij u naar ons doorverwijzen. Het Juridisch Loket helpt u met verheldering van uw vraag en geeft gratis juridisch advies. Als dat nodig is, verwijst het Juridisch Loket u naar ons door. Het Juridisch Loket geeft u bij verwijzing een zogenoemd diagnosedocument mee.

Deze regeling is i.v.m. de Corona-pandemie tijdelijk buiten werking gesteld. Op dit moment wordt de korting in alle gevallen verleend.

Fiscale heffingsvrije Vermogen
Het totale vermogen mag niet meer bedragen dan het fiscale heffingsvrije vermogen in het peiljaar (in 2021 is het peiljaar 2019). Bij inkomen uit box 3 wordt de aanvraag afgewezen. Het heffingsvrije vermogen bedraagt € 30.360,00 per persoon (norm 2021).

Normen Lichte Advies Toevoeging (LAT)
Voor een Lichte Advies Toevoeging, voor maximaal vier uur rechtsbijstand, gelden afwijkende eigen bijdragen:

Klik voor de tabellen op de volgende link:
https://www.rvr.org/nieuws/2018/december/inkomen-vermogen-en-eigen-bijdrage-2019.html

Ook voor een Lichte Advies Toevoeging geldt het fiscale heffingsvrije vermogen.

Peiljaarverlegging
Wanneer uw inkomen in 2021 meer dan 15 % lager ligt dan in het peiljaar 2019, kunt u verzoeken om peiljaarverlegging naar 2021. De Raad voor Rechtsbijstand toetst dan de toevoegingsaanvraag (opnieuw) aan uw (vermoedelijke) inkomen in 2021. Peiljaarverlegging moet worden gevraagd binnen zes weken na de beslissing op de eerste toevoegingsaanvraag waarbij is getoetst aan het inkomen in 2019.

Resultaatbeoordeling:
De Raad voor Rechtsbijstand kijkt bij het einde van de zaak of de zaak tot een financiële opbrengst heeft geleid.  Het heffingsvrij vermogen in verband met de resultaatbeoordeling bedraagt in 2021 € 30.360,00 per persoon. Als het resultaat meer dan 50 % van dit bedrag bedraagt, wordt de toevoeging ingetrokken en moet u advocaatkosten (alsnog) zelf betalen.

Benodigde documenten voor aanvang toevoegingzaak
Teneinde zo snel mogelijk te kunnen bepalen of u voor een toevoeging in aanmerking komt verzoeken wij u bij een eerste bezoek de volgende bescheiden mee te brengen:
-  Belastingaangifte IB en belastingaanslag IB 2019;

-  Indien u geen aangifte IB doet, een jaaropgave 2019 van uw werkgever of
    uitkeringsinstantie;

-  Een laatste of zeer recente salarisspecificatie/uitkeringsspecificatie (indien u een wisselend
    inkomen heeft de laatste drie maandspecificaties danwel de laatste 12 weekspecificaties);

Zie voor meer informatie over gefinancierde rechtsbijstand de website van de Raad voor Rechtsbijstand

Zakelijk

Created with Sketch.

Advocatenkantoor EwaldBorgman® levert goede, gedegen rechtshulp voor een billijke prijs.

Aan een eerste oriënterende bespreking van maximaal 30 minuten zijn geen kosten verbonden (duurt een gesprek langer, dan worden daarvoor wel kosten in rekening gebracht).

Alle werkzaamheden worden verricht onder overeenkomst van opdracht. Advocatenkantoor EwaldBorgman® is  verzekerd tegen beroepsaansprakelijkheid. Aansprakelijkheid is beperkt tot het bedrag waarvoor de verzekering dekking biedt. Ons kantoor heeft een eigen klachtregeling en klachtfunctionaris.

Advocatenkantoor EwaldBorgman® maakt bij aanvang van de zaak heldere afspraken  over het  tarief en de bijkomende kosten. Alle afspraken worden schriftelijk vastgelegd in een opdrachtbevestiging. Zo worden verrassingen achteraf voorkomen!

Voor een scherpe prijsopgave kunt u contact met ons opnemen. Wij hanteren een uurtarief of een vaste prijsafspraak. Ons tarief  is afhankelijk van de omstandigheden zoals het financiële belang, de complexiteit of de spoedeisendheid van de zaak en uw draagkracht.
Het overeengekomen tarief wordt vermeerderd met 21% BTW. De kosten gemoeid met de inzet van derden worden uiteraard ook aan u in rekening gebracht, zoals de kosten van een deurwaarder en het aan de rechtbank verschuldigde griffierecht.

Afhankelijk van uw polis en de polisvoorwaarden, kunnen wij u ook van dienst zijn op grond van uw rechtsbijstandverzekering.
 
Voor incasso van geldvorderingen hanteren wij een incassotarief dat afhankelijk is van het te incasseren bedrag. Dit tarief wordt vermeerderd met 21% BTW en de kosten gemoeid met de inzet van derden.
Op het moment dat uw debiteur de vordering op inhoudelijke gronden betwist, geldt in beginsel het overeengekomen uurtarief, vermeerderd met kantoorkosten en BTW.

Procesadvocatuur
Advocatenkantoor EwaldBorgman® treedt ook op als procesadvocaat voor juridische dienstverleners. Informeer naar de scherpe tarieven, die u op eerste verzoek worden toegezonden.