Goedkope advocaat rotterdam

Wij staan achter u

beloofd


scroll naar beneden

Arbeidsrecht

Created with Sketch.

Advocatenkantoor EwaldBorgman® is gespecialiseerd in arbeidsrecht in brede zin. Wij werken voor kleine en middelgrote ondernemingen en instellingen in het hele land. Ook treden wij op voor werknemers, waaronder statutair directeuren. Wij hebben uitgebreide kennis in huis om al uw vragen op arbeidsrechtelijk gebied snel en deskundig te beantwoorden, u daarover te adviseren en u bij te staan in onderhandelingen of procedures. 

Advocatenkantoor EwaldBorgman® kan op het gebied van arbeidsrecht onder meer het volgende voor u betekenen:

✅ opstellen en beoordelen van arbeidsovereenkomsten, waaronder overeenkomsten betreffende flexibele arbeidsrelaties (o.a. oproepcontracten, thuiswerk- en freelance overeenkomsten);
✅ opstellen en beoordelen van arbeidsvoorwaarden en reglementen;
✅ opstellen en beoordelen van (non)concurrentie- en relatiebedingen;
✅ adviseren betreffende medezeggenschap;
✅ voeren van arbeidsrechtelijke procedures (o.a. ontbindingsprocedures, ontslagprocedures, instellen loonvorderingen en kortgedingprocedures);
✅ adviseren over reorganisaties en het opstellen van een sociaal plan;
✅ adviseren over arbeidsrechtelijke aspecten bij overgang van ondernemingen;
✅ etc.

Als u een vraag heeft over het arbeidsrecht, aarzel dan niet om ons telefonisch of per e-mail te contacteren. U kunt uw zaak ook eenvoudig online aanmelden, wij helpen u dan dezelfde dag. 

Huurrecht

Created with Sketch.

Het huurrecht is voor Advocatenkantoor EwaldBorgman® dagelijkse praktijk. Wij behartigen de belangen van woningcorporaties, vastgoedmaatschappijen, particuliere verhuurders en huurders.

Zowel ten aanzien van de verhuur van bedrijfsruimte als de verhuur van woonruimte zijn de rechten en plichten van verhuurders en huurders uitgebreid geregeld in een grote hoeveelheid aan wettelijke bepalingen. Hoe die regels in de praktijk moeten worden toegepast, is uitgewerkt in uitvoerige rechtspraak.

Advocatenkantoor EwaldBorgman® wijst u de weg, adviseert u ten aanzien van al uw huurrechtelijke vraagstukken en voert waar nodig de procedure bij de kantonrechter of de huurcommissie. Daarbij gaat het ondermeer om:

✅ opstellen huurcontracten en – voorwaarden;
✅ beëindiging van huurcontracten;
✅ incasso van huurpenningen;
✅ ontruimingsprocedures bij bijv. overlast of wanbetaling;
✅ indeplaatsstelling;
✅ etc.

Als u een vraag heeft over het huurrecht, aarzel dan niet om ons telefonisch of per e-mail contacteren. U kunt uw zaak ook eenvoudig online aanmelden, wij helpen u dan dezelfde dag. 

Incasso

Created with Sketch.

Advocatenkantoor EwaldBorgman® heeft een uitgebreide incassopraktijk. Daarbij werken wij nauw samen met gerenommeerde deurwaarderskantoren. Wij kennen de incassopraktijk van binnenuit en zijn daardoor in staat slagvaardig en effectief te incasseren.

Voor gerechtelijke procedures over geldvorderingen hoger dan € 25.000,00 is de inschakeling van een advocaat bovendien wettelijk vereist. Datzelfde geldt voor het geval dat u tot zekerheid van uw vordering conservatoir beslag wilt leggen op vermogensbestanddelen van uw debiteur, maar ook als u bijvoorbeeld het faillissement van uw debiteur wilt aanvragen.

Advocatenkantoor EwaldBorgman® stelt haar jarenlange incasso-ervaring ook graag ten dienste van uw openstaande geldvorderingen. Daarbij gaat het ondermeer om:

✅ versturen van sommatiebrieven;
✅ treffen van en toezien op betalingsregelingen;
✅ voeren van incassoprocedures;
✅ doen leggen van conservatoir beslag;
✅ aanvragen van faillissement;
✅ etc.

Als u een vraag heeft over het incassorecht, aarzel dan niet om ons telefonisch of per e-mail te contacteren. U kunt uw zaak ook eenvoudig online aanmelden, wij helpen u dan dezelfde dag. 

Jeugdrecht

Created with Sketch.

De behandeling van jeugdzaken vergt specifieke kennis en specialisatie. Een advocaat in jeugdzaken moet zien te balanceren tussen het belang van het kind, de belangen van ouders en de pedagogische doeleinden van het jeugdrecht enerzijds en het recht van het kind, de juridische waarborgen anderzijds.

Omdat er veel dwarsverbanden zijn tussen het jeugdstrafrecht en het jeugdbeschermingsrecht, moet de jeugdrechtadvocaat op beide terreinen zijn ingevoerd en ook beide zaken kunnen behandelen.

Daarbij is het jeugdrecht volop in beweging en wordt er steeds vaker een beroep gedaan op het Internationaal Verdrag van de Rechten van het Kind, een verdrag dat door Nederland is ondertekend, maar niet altijd door Nederland wordt nageleefd.

ER worden steeds hogere specifieke (opleidings)eisen gesteld aan toevoeging van een advocaat in jeugdzaken. Daarbij is kennis van de op het gebied van het jeugdrecht werkzame instellingen, zoals bureaus voor Jeugdzorg en de Raad voor de Kinderbescherming, belangrijk om de belangen van jeugdigen goed te kunnen behartigen.

Advocatenkantoor EwaldBorgman® bezit specifieke kennis en specialisatie om jeugdigen te kunnen bijstaan. Wij staan op de lijst van de Raad voor Rechtsbijstand en van de rechtbank Rotterdam van advocaten in jeugdzaken en nemen deel aan de kinderstrafpiketregeling.

Personen- en Familierecht

Created with Sketch.

Het personen- en familierecht is voor een belangrijk deel neergelegd in Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek en aanverwante regelgeving. Dit rechtsgebied heeft, zoals de naam al aangeeft, betrekking op de rechtspositie van personen. U kunt hierbij denken aan het recht op naam, woonplaats en de burgerlijke stand (geboorte, erkenning en overlijden). Daarnaast regelt het de rechtsverhoudingen die betrekking hebben op relaties tussen personen, zoals het huwelijk, het geregistreerd partnerschap, echtscheiding, adoptie en ouderlijk gezag.

Advocatenkantoor EwaldBorgman® kan op het gebied van personen- en familierecht onder andere het volgende voor u betekenen:
✅ echtscheiding of scheiding van tafel en bed aanvragen of verweer daartegen voeren;
✅ doorhalen geregistreerd partnerschap;
✅ opstellen convenanten bij echtscheiding of beëindiging geregistreerd partnerschap;
✅ indienen verzoekschrift vaststelling omgangsregelingen of alimentatie, of het voeren van verweer daartegen;
✅ het uitvoeren van alimentatieberekeningen;
✅ verzoeken doen of verweer voeren in kwesties betreffende ouderlijk gezag of voogdij;
✅ verzoeken doen en verweer voeren in kwesties betreffende naamswijzigingen;
✅ adoptie;
✅ ondercuratelestelling;
✅ verzoekschriften tot vaststelling, wijziging of intrekking huwelijkse voorwaarden;
✅ bijstaan in procedures tot ondertoezichtstelling en uithuisplaatsing van minderjarigen;
✅ etc.

Als u een vraag heeft over het personen- en familierecht, aarzel dan niet om ons telefonisch of per e-mail te contacteren. U kunt uw zaak ook eenvoudig online aanmelden, wij helpen u dan dezelfde dag. 

Strafrecht

Created with Sketch.

In het geval  u als ondernemer of particulier te maken krijgt met politie of justitie, heeft Advocatenkantoor EwaldBorgman® de expertise in huis op het gebied van het strafrecht.

Daarbij kunt u slachtoffer maar ook verdachte zijn van een misdrijf.

Ondernemers zijn zich vaak niet bewust van de voor hun onderneming geldende specifieke bepalingen uit het economische strafrecht. Het overtreden daarvan kan forse strafrechtelijke, en daarmee ook bedrijfseconomische consequenties hebben. Ook kunt u als ondernemer worden geconfronteerd met materiële- of reputatieschade door werknemers die een misdrijf plegen.

Slachtoffers kunnen de door hen geleden schade niet alleen in een civiele procedure maar ook in een stafproces vorderen, via een vordering benadeelde partij. Het is van belang om daarbij te voldoen aan alle vereisten en voorschriften. Anders loopt u het risico dat u niet ontvankelijk wordt verklaard in de vordering of dat deze wordt afgewezen. U kunt u bij het indien van een vordering benadeelde partij laten bijstaan door een advocaat.

Als slachtoffer heeft u tijdens een strafzitting spreekrecht. Ook daarin kunt u zich laten bijstaan door een advocaat.

Voor minderjarigen gelden in een strafrechtelijke vervolging en procedure vaak heel andere regels dan voor volwassenen. Het is belangrijk dat een minderjarige wordt bijgestaan door een advocaat, die volledig thuis is in het jeugdrecht en jeugdstrafrecht.

Wanneer u met politie en justitie in aanraking komt is tijdige inschakeling van een advocaat van groot belang, om uw belangen optimaal te kunnen behartigen, de schade voor u of voor uw onderneming zoveel mogelijk te beperken of u terzijde te staan bij eventuele strafrechtelijke vervolging.

Advocatenkantoor EwaldBorgman® neemt deel aan de strafpiket- en de jeugdstrafpiketregeling.

Onze jarenlange ervaring en regelmatige bijscholing stellen ons in staat om u ook als advocaat in (jeugd)strafzaken vakkundig terzijde te staan.

Verbintenissenrecht

Created with Sketch.

Het verbintenissenrecht is een breed rechtsgebied waar zowel de ondernemer als de particulier mee te maken heeft. Elke overeenkomst die tussen twee partijen wordt gesloten geeft over en weer rechten en plichten, die vervolgens al of niet worden nagekomen. Ook zijn er rechten en plichten die rechtstreeks uit de wet voortvloeien, zoals uit hoofde van een onrechtmatige daad.

EwaldBorgman® is thuis in de wet- en regelgeving die ook uw rechten en plichten bepalen. Wij hebben de expertise in huis om u daarover in brede zin te kunnen adviseren en zo nodig voor u te procederen. Daarbij gaat het ondermeer om:

✅ opstellen of beoordelen van contracten;
✅ opstellen of beoordelen van algemene voorwaarden;
✅ adviseren bij niet-nakoming van contracten;
✅ adviseren bij contract- of schuldoverneming;
✅ voeren van procedures tot nakoming of ontbinding van contracten;
✅ adviseren terzake van aansprakelijkheid;
✅ vorderen van schadevergoedingen of het voeren van verweer tegen schadeclaims;
✅ etc.

Als u een vraag heeft over het verbintenissenrecht, aarzel dan niet om ons telefonisch of per e-mail te contacteren. U kunt uw zaak ook eenvoudig online aanmelden, wij helpen u dan dezelfde dag. 

Goedkope advocaat rotterdam